BREŽIŠKI PREVOZNIKI V MISANU

E-pošta natisni PDF

Člani sekcije avtoprevoznikov pri OOZ Brežice so se v nedeljo 20.05.2012 odpravili v italijo, natančneje v Misano, kjer so si ogledali razstave dodatno opremljenih in okrašenih kamionov, ter evropsko prvenstvo v dirkah tovornih vozil.

1

3

4

2

 

Referendum o obliki članstva

E-pošta natisni PDF

Vabimo vas, da se udeležite referenduma o obliki članstva v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu. Glasovanje o referendumskem vprašanju bo potekalo 25. aprila 2012 med 7. in 19. uro na Območni obrtno-podjetniški zbornici Brežice.

Na izredni skupščini OZS, 5. aprila 2012, so člani soglasno sprejeli sklep, da se konec meseca aprila izvede referendum o obliki članstva v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu. Člani upravnega odbora so na podlagi sklepov skupščine sprejeli pravila izvedbe referenduma ter odločili, da pri obveščanju članstva OZS vse svoje člane obvesti in povabi na referendum na krajevno običajen način. 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije - Varuh pravic obrtnikov in malih podjetnikov

»Član, ki se zaveda vsega, kar zbornica kot učinkovit varuh pravic in interesov obrtnikov in podjetnikov izbori zanj v obliki ugodnejših dajatev in drugih zakonskih olajšav in ki izkoristi vsaj nekaj od tega, kar mu zbornica ponuja v obliki svojih storitev, ne dvomi, da je svojo članarino dobro naložil.« Štefan Pavlinjek, predsednik OZS

»V kolikor bi se članstvo odločilo za prostovoljno plačevanje članarine, katere višina je odvisna od števila zaposlenih pri obrtnikih in malih delodajalcih in znaša od 0,00 € do 50,00 € na mesec, bi Vlada RS izgubila reprezentativnega socialnega partnerja, obrtniki in mali podjetniki pa varuha svojih pravic. Samo zadnja uspešna akcija, ko smo obrtniki združeni v OZS uspeli z zahtevo po dvigu limita gotovinskega poslovanja med poslovnimi subjekti iz 50,00 € nazaj na 420,00 €, bi bila brez enovite in strokovno usposobljene OZS usojena na propad. Nihče, prav nihče ne bi bil sposoben uspešno zastopati interese članov in članic OZS, če bi delovali kot skupina državljank in državljanov. Morda pa je prav zaradi svoje sposobnosti in učinkovitosti pri realizaciji zahtev za reševanje problemov, ki jih imajo vsi obrtniki in mali podjetniki, nekaterim OZS velik trn v peti?" Dušan Krajnik, generalni sekretar OZS

Smo zbornica malih in njihov glas. Obrtno-podjetniško zbornico smo pred štiridesetimi leti ustanovili obrtniki sami, ker nismo hoteli biti skupaj z velikimi v državni zbornici. Mali imamo veliko skupnih interesov in problemov, drugačnih kot velika podjetja. V družbi z velikimi smo mali vedno na slabšem.

Dobro poznamo probleme in interese obrtnikov in malih podjetij ter jih uspešno zastopamo pred vlado oz. državo. S povezovanjem v svoji zbornici mali postanemo glasni, močni in vplivni. Vsako leto uspemo uresničiti del svojih zahtev. Naše temeljno načelo na področju zakonodaje je: Misli na male najprej!

Smo blizu članov in vemo, kaj potrebujejo. Naši strokovnjaki oz. svetovalci za različna vprašanja, kot so davki, delovno pravo, okolje, poslovanje v tujini itd., so na voljo v 63 večjih krajih po vsej Sloveniji (v OZS v Ljubljani in še na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah). Načelo naših svetovalcev je: mi to znamo bolje, hitreje in ceneje!

Za člane smo še vedno najboljši »servis« in se posvetimo prav vsakemu izmed njih. Zavedamo se vrednosti članarine slehernega člana, ki mu je na voljo vse naše znanje, pridobljeno v praksi, vse povezave, ves vpliv. Svetujemo preko telefona, e-pošte, interneta in osebnih obiskov. Naši zaposleni s konkretnimi nasveti in raznimi ugodnostmi vsako leto pomagajo preko 20.000 članom, da so lahko bolj konkurenčni.

Skrbimo, da so člani dobro informirani. Vsak mesec dobijo revijo Obrtnik s prilogo Obrtnikov Svetovalec ter glasila območnih zbornic, prosto lahko dostopajo do naših spletnih strani z več tisoč aktualnimi informacijami,   aktualne novice jim pošiljamo tudi po e-pošti, za doplačilo pa lahko dobijo tudi našo drugo revijo – Podjetnika.

Članom pomagamo pri promociji in večji prepoznavnosti. Ponudbo izdelkov in storitev obrtnikov in podjetnikov zbornica predstavlja širši javnosti v obliki sodobnega in uporabnega spletnega in mobilnega kataloga MOJ OBRTNIK. Vanj so člani OZS vključeni brezplačno, saj osnovo kataloga predstavljajo podatki iz obrtnega registra.

Članom pomagamo pridobivati nove posle. Člani se lahko s pomočjo zbornice veliko ceneje in bolj učinkovito udeležujejo sejmov in poslovnih srečanj, na katerih navezujejo nove poslovne stike in sklepajo nove posle.

Soustvarjamo pozitivno podobo obrti in podjetništva. Z večjimi, medijsko odmevnimi dogodki (Obrtnik leta, Podjetnik leta, podelitev mojstrskih diplom, Forum obrti in podjetništva, ipd.) spodbujamo pozitivno klimo do obrti in podjetništva.

DOSEŽKI OZS V ZADNJIH LETIH:

DAVČNA IN FINANČNA ZAKONODAJA

Povečanje zneska gotovinskih plačil med poslovnimi subjekti iz 50 na 420 EUR. Skrajšanje plačilnih rokov države na 30 dni. Skrajšanje roka vračila preplačanega DDV s 60 na 21 dni. Dvig limita za plačevanje DDV po plačani realizaciji na 400.000 evrov. Dvig limita za obdavčenje na podlagi normiranih stroškov na 42.000 evrov. Uvedba znižane davčne stopnje DDV na delovno intenzivne storitve (krojaške dejavnosti, frizerske dejavnosti, storitve v restavracijah, za vse okrasne rastline,…). Znižanje stopnje obdavčitve dohodkov pravnih oseb. Ukinitev davka na izplačane plače. 50-odstotno davčno priznavanje oblikovanih rezervacij za izplačilo odpravnin delavcev pred odhodom delodajalca v pokoj. Ponovna uvedba investicijskih olajšav. Povečanje olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj. Priznavanje amortizacije za poslovne prostore, evidentirane v dejavnosti. Uvedba možnosti za samostojne podjetnike posameznike, da že v davčnem obračunu akontacije od dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, uveljavljajo splošno olajšavo ter olajšavo za vzdrževane člane. Odprava obdavčitve prenosa sredstev s samostojnega podjetnika na novega samostojnega podjetnika, gospodarsko družbo ali nazaj v gospodinjstvo. Uveljavitev pogoja za uvedbo postopka prisilne poravnave - najmanj 50 odstotno poplačilo upnikov v roku štirih let.

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

Sprejetje Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo. Krajši odpovedni roki in nižje odpravnine za manjše delodajalce pri odpovedi iz poslovnih razlogov. Sprejetje novele Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Zagotavljanje sredstev države za nove zaposlitve, samozaposlitve in podjetnike začetnike. Zagotovitev uveljavljanja pravice do starševskega varstva. Aktivna vloga v postopku pred Ustavnim sodiščem RS, da se tudi samostojnim podjetnikom omogoči delna upokojitev in uveljavitev vseh pravic iz naslova invalidskega zavarovanja, kot to velja za delavce.

ODPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH OVIR

Manj obveznosti za samozaposlene osebe na področju varnosti in zdravja pri delu. Manj evidenc za delodajalce na področju varnosti in zdravja pri delu. Izvajanje strokovnih nalog iz področja varnosti in zdravja pri delu s strani delodajalca. Uvedba projekta VEM (vse na enem mestu). Odprava dvojnega oddajanja obrazcev na AJPES in DURS. Poenostavitev sistema plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev. Poenostavitev pri vodenju evidenc ter manjše število obveznih evidenc na področju izvajanja notranjega nadzora na osnovah sistema HACCP za nosilce živilskih dejavnosti.

IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA DELOVANJE V POSAMEZNIH PANOGAH

Vračilo trošarin na plinsko olje za vozila nad 7,5 ton največje dovoljene mase. Večji popusti pri letnih povračilih za uporabo cest za tovorna vozila z motorjem euro 5. Uveljavitev pravice do odbitka vstopnega DDV za zavezance, ki opravljajo pogrebno dejavnost in dejavnost taksi prevozov. Približevanje slovenske zdravniške prakse zdravniški praksi v drugih članicah EU na področju opravljanja preventivnih zdravstvenih pregledov za poklicne voznike. V državnem proračunu so bila zagotovljena finančna sredstva za izplačilo subvencij za že podpisane koncesijske pogodbe za avtobusne prevoznike za obdobje 2005 – 2008. Izenačitev nekaterih pogojev za vse, ki opravljajo gostinsko dejavnost (društva). Priznani višji normirani stroški (70 %) za izdelovalce izdelkov DUO. Sprejeta nova Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se  uporabljajo organska topila (ukinitev izvajanja obveznega letnega monitoringa emisij snovi v zrak za vzdrževalce tekstilij). E- fotograf, sistem za elektronski prenos fotografije od fotografov do upravnih enot. Poenostavitve pri izvajanju notranjega nadzora na osnovah sistema HACCP, ukinitev izvajanja obvezne preventivne deratizacije, dezinfekcije in dezinsekcije pri nosilcih živilske dejavnosti dvakrat letno in letnega usposabljanja odgovornih oseb pri zunanjih izvajalcih. Osebe z opravljenim mojstrskim izpitom na področju gradbeništva, so v skladu z Zakonom o graditvi objektov, lahko odgovorni vodje posameznih del. V skladu s spremembami Zakona o zadrugah, zadruge niso več dolžne opravljati revizije. Zadruge so dolžne opravljati revizijo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (za srednja in velika podjetja).

POVEZOVANJE MALEGA GOSPODARSTVA IN ZNANOSTI

Odbor  za znanost in tehnologijo pri OZS je do sedaj izvedel  78 strokovnih dogodkov, na katerih se je skupno udeležilo preko 6000 udeležencev (Tehnološki dnevi, strokovni seminarji, Energetski tehnološki dnevi, Nanotehnološki dnevi). Sodelovali so na številnih mednarodnih konferencah in simpozijih, največkrat kot organizator ali soorganizatorji dogodka. Aktivni so bili na različnih sejmih in ob sejemskih dogodkih. Odbor za znanost in tehnologijo deluje z jasno vizijo: uspešno povezati mala in mikro podjetja z različnimi institucijami znanja tako da resnično skrbijo v okviru danih možnosti za uspešen prenos znanja in novih tehnologij v gospodarstvo. Spodbujajo razvoj in inovativnost, podpirajo dijake in študente, ki izkazujejo posebne talente, kot so skupine ali posamezniki, ki sodelujejo na mednarodnih robotskih tekmovanjih in izvirnih projektnih nalogah.

IZOBRAŽEVANJE

V letu 2011 smo za člane OZS izvedli številna brezplačna in bistveno cenejša izobraževanja. Organizirali smo 654 dogodkov za več kot 11.700 udeležencev. Na področju poklicnega izobraževanja smo izvedli promocijo poklicev za več kot 2.400 učencev in dijakov, preverjanje poslovnih idej in izdajo evropskih spričeval pa smo izvedli za 4.736 kandidatov.

 

Letovanje v Grebaštici- ŠE NEKAJ PROSTIH TERMINOV

E-pošta natisni PDF

LETOVANJE V POČITNIŠKEM OBJEKTU, KI SE NAHAJA V DONJI GREBAŠTICI 27 – ŠIBENIK –HRVAŠKA

Preberite več
 

SKUPŠČINA OOZ BREŽICE

E-pošta natisni PDF

V sredo 07.03.2012 je potekala 3. seja skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Brežice. Obravnavali in potrdili so Poročilo o delu za leto 2011, finančni plan 2011 in poročilo Nadzornega odbora OOZ Brežice. Sledila je obravnava in potrditev progama dela in finančnega plana za leto 2012.
Na koncu so razpravljali tudi o različnih perečih problemih obrtnikov.

 

Regijski sestanek posavskih zbornic

E-pošta natisni PDF

V četrtek 08.03.2012 je na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Brežice potekal regijski sestanek posavskih zbornic (Brežice, Krško, Sevnica). Razpravljali smo o aktualnih problemih na različnih področjih, o izobraževalnih oblikah (tako splošnih kot po strokah), o strokovnih ekskurzijah za člane zbornice, kartici obrtnik…
Tovrstna izmenjava izkušenj je tako dobrodošla kot koristna, hkrati pa lahko na ta način svojim članom ponudimo več kot bi sicer, kajti aktivno se združujejo v največji meri pri izobraževalnih oblikah.

 


Stran 1 od 2

Prijava

Iskanje

Dobrodošli na uradni strani OOZ Brežice

V zbornici je združenih več kot 500 članov iz sedmih sekcij, v okvirju katerih so organizirana redna izobraževanja, delavnice in posvetovanja. Članom nudimo tudi pomoč in podporo, ter izvajamo storitve e-Vem točke, ter skrbimo tudi za medsebojno druženje in sodelovanje.

© 2011 Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice, Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice | telefon: 07 499 22 70 | natasa.bogovic@ozs.si
Izdelava spletnih strani: Modra Ideja